สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

บริการ IRDS


เป็นบริการสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บริการ IRDS เป็นบริการเชิงรุกรูปแบบใหม่ โดยผู้ใช้จะต้องแจ้งรายระเอียดดังนี้ คือ

1. ชื่อ นามสกุล
2. สังกัด
3. รายชื่อหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการที่มีให้บริการภายในสำนักหอสมุด
4. สถานที่ที่ต้องการรับหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ

ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 053 -885902 จากนั้นทางสำนักหอสมุด จะดำเนินการยืมทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ ภายใต้ชื่อของผู้ใช้บริการ จากนั้นจะนำไปส่งยังสถานที่ที่ผู้ใช้บริการแจ้งความจำนงไว้ โดยจะมีรอบการนำส่งให้กับผู้ใช้ตั้งเวลา 14.30 น. เป็นต้นไปของวันทำการ