สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

บริการ IRDS


เป็นบริการสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ต้องการทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ภายในห้องสมุด แต่ไม่สามารถมาห้องสมุดได้ด้วยตนเอง สามารถแจ้งรายชื่อหนังสือ หรือทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการมายังหมายเลข 053 – 885911 (เคาเตอร์บริการยืม – คืน) เจ้าหน้าที่จะดำเนินการสืบค้น พร้อมกับดำเนินการยืมทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ ให้กับผู้ใช้บริการ และดำเนินการจัดส่งทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าว ไปยังหน่วยงานที่ผู้ใช้บริการสังกัด