สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

บริการฝึกอบรม


 • อบรมการใช้ฐานข้อมูล Reference Database

     สำนักหอสมุดมีบริการจัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นทางสาขาวิทยาศาสตร์ และ หลักสูตรการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นที่ทางสำนักหอสมุดได้มีไว้ให้บริการแก่สมาชิก มีจำนวนทั้งสิ้น 13 ฐานข้อมูล ดังนี้ (สำนักหอสมุด, 2559)

 
 1. ฐานข้อมูล ProQuest ABI/INFORM Complete
 2. ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Theses
 3. ฐานข้อมูล ACM Digital Library
 4. ฐานข้อมูล H.W.Wilson
 5. ฐานข้อมูล Academic Search Complete
 6. ฐานข้อมูล Education Research Complete
 7. ฐานข้อมูล Computers & Applied Sciences Complete
 8. ฐานข้อมูล SpringerLink
 9. ฐานข้อมูล ISI Web of Science
 10. ฐานข้อมูล Emerald Management (EM92)
 11. ฐานข้อมูล American Chemical Society Journal (ACS)
 12. ฐานข้อมูล ScienceDirect
 13. ฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL)
 • อบรมการเขียนรายการอ้างอิง

     สำนักหอสมุดมีบริการอบรมการเขียนรายการอ้างอิงโดยใช้โปรแกรม Zotero ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส สามารถใช้งานร่วมกับเว็บบราวเซอร์ Firefox Chrome และ Internet explorer ในการจัดการและจัดเก็บรายการบรรณานุกรม