สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

บริการให้คำปรึกษาในการพัฒนาห้องสมุด


     เป็นบริการให้คำแนะนำ ปรึกษา ร่วมทั้งร่วมมือในการพัฒนาห้องสมุด จากหน่วยงานต่างๆ ที่ขอรับบริการ