สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

บริการรวบรวมสารสนเทศเฉพาะเรื่อง


เป็นบริการสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ต้องการรายชื่อหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่สำนักหอสมุดจัดให้บริการ เพื่อใช้ประกอบการสอน และการทำวิจัย โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ www.lib.cmru.ac.th และเลือกที่ ถามบรรณารักษ์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 053 – 885918


แบบฟอร์มรับบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่