สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

บริการช่วยค้นคว้าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


เป็นบริการสำหรับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยบรรณารักษ์จะทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ใช้ในการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) ในหัวข้อที่ผู้ใช้ต้องการ รวมถึงแนะนำเทคนิคการสืบค้นให้กับผู้ใช้บริการ โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ www.lib.cmru.ac.th และเลือกที่ ถามบรรณารักษ์  หรือหมายเลขโทรศัพท์ 053 – 885902


แบบฟอร์มรับบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่