สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

บริการตรวจสอบรายการบรรณานุกรม


     เป็นเป็นบริการสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ทำวิจัย เอกสารตำรา หรือผลงานต่างๆ ที่มีความต้องการตรวจสอบรายการบรรณานุกรม โดยบรรณารักษ์จะเป็นผู้ตรวจสอบรายการบรรณานุกรมให้กับผู้รับบริการ โดยผู้รับบริการจะต้องแจ้งรูปแบบมาตรฐานการอ้างอิงที่ตนเองต้องการแก่เจ้าหน้าที่ด้วย