สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า


เป็นบริการที่สำนักหอสมุดจัดขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในการค้นหาข้อมูล หรือข้อเท็จจริงที่ต้องการ โดยใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ภายในห้องสมุด บริการแก่ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ www.lib.cmru.ac.th และเลือกที่ ถามบรรณารักษ์  หรือหมายเลขโทรศัพท์ 053 – 885911 หรือปรึกษาบรรณารักษ์ได้ที่เคาท์เตอร์ชั้น 1 สำนักหอสมุด


แบบฟอร์มรับบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่