สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า


เป็นบริการที่จะช่วยผู้ใช้บริการในการค้นคว้า สืบค้นสารสนเทศที่ผู้ใช้บริการต้องการ จากฐานข้อมูลออนไลน์ที่ทางสำนักหอสมุดได้จัดหาและให้บริการแก่ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ www.lib.cmru.ac.th และเลือกที่ ถามบรรณารักษ์  หรือหมายเลขโทรศัพท์ 053 – 885902


แบบฟอร์มรับบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่