สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ (ISBN)


     เป็นบริการสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ต้องการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ โดยผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ได้ที่ www.lib.cmru.ac.th จากนั้นเลือก แบบฟอร์ม และทำการ ดาวน์โหลด แบบกรอกข้อมูลการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ โดยผู้ใช้บริการกรอกแบบฟอร์มและยื่นที่ งานบริการยืม – คืน ชั้น 1 หรือส่งไฟล์มาที่ อีเมล์ lib@cmru.ac.th


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : แบบกรอกข้อมูลการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ