สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย


     เป็นบริการที่สำนักหอสมุดจัดให้มีขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด ให้สามารถเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ต โดยการจะใช้บริการได้นั้น ผู้ใช้ต้องทำการติดต่อขอรับรหัสและรหัสผ่านจากทางสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาก่อนเสมอ