สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม


     เป็นบริการที่จัดขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการที่มีความต้องการใช้ห้องค้นคว้า เพื่อทำงานกลุ่ม หรือประชุม ซึ่งอาจมีเสียงดังรบกวนผู้ใช้ภายนอก โดยผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามประกาศสำนักหอสมุด เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าใช้บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม