สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

บริการห้องละหมาด


     เป็นบริการที่ทางสำนักหอสมุด คำนึงถึงผู้ใช้ห้องสมุด ที่มีความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม จึงได้จัดให้มีบริการห้องละหมาดขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามประกาศสำนักหอสมุด เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าใช้ห้องปฏิบัติศาสนกิจ(ละหมาด)