สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

Library Orientation


 เป็นบริการจัดอบรมแนะนำการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึงจะจัดขึ้นในช่วง 1 – 2 เดือนแรกของการเปิดภาคการศึกษา

โดยนักศึกษาสามารถขอจองเรียนแบบเป็นกลุ่มได้

 
  1. แบบทดสอบก่อนเข้าอบรมโครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ( Library Orientation)

  2. แบบทดสอบหลังการอบรมโครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ( Library Orientation)

  3. แบบประเมินโครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation)