สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

บริการสื่อโสตทัศน์


โสตทัศนวัสดุอุปกรณ์และคู่มือช่วยค้น

 

  • โสตทัศนวัสดุ ที่ให้บริการ ได้แก่ ซีดีรอมมัลติมีเดีย, ซีดีรอมประกอบหนังสือ, วีซีดี, ดีวีดี, แผนที่, แผ่นภาพ

 

  • โสตทัศนูปกรณ์ ที่ให้บริการ ได้แก่ เครื่องเล่นดีวีดี, ดีซีดีพร้อมโทรทัศน์, เครื่องเล่นดีวีดีพร้อมโทรทัศน์และหูฟัง, คอมพิวเตอร์พร้อมหูฟัง และเครื่องฉายวิดีโอโปรเจ็คเตอร์ เครื่องขยายเสียง ,ห้องฉายภาพยนตร์ 3 มิติแบบHome Theatre ,ห้องฉายภาพยนตร์แบบกลุ่ม ,ที่รับชมสัญญาณดาวเทียม และเคเบิลทีวี UBC

 

  • คู่มือช่วยค้น ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาโสตทัศนวัสดุได้จากรายชื่อโสตทัศนวัสดุหรือค้นจากคอมพิวเตอร์สืบค้น (CMRU WEB OPAC)

 

  • แท็ปเล็ตเพื่อการสืบค้นห้องสมุดสร้างสุข

 

การให้บริการ

 

  • บริการยืม-คืน โสตทัศนวัสดุ เช่น ซีดีรอมมัลติมีเดีย, ซีดีรอมประกอบหนังสือ, วีซีดี, ดีวีดี, แผนที่, แผ่นภาพ

 

  • บริการโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์และมัลติมีเดีย เช่น เครื่องเล่นดีวีดี, ดีซีดีพร้อมโทรทัศน์และหูฟัง, ห้องฉายภาพยนตร์แบบกลุ่ม

 

  • บริการสื่อมัลติมีเดียในห้องฉายภาพยนตร์ 3 มิติแบบ Home Theatre

 

  • บริการแท็ปเล็ตเพื่อการสืบค้นห้องสมุดสร้างสุข

 

  • บริการจัดฉายภาพยนตร์ สารคดีและบันเทิงคดี ณ ห้อง Home Theatre ในวันและเวลาราชการ

 

  • บริการทีวีเพื่อรับชมข้อมูลข่าวสารผ่านสัญญาณโทรทัศน์จากจานรับสัญญาณดาวเทียม และเคเบิลทีวี UBC