สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

บริการยืม-คืน ระหว่างห้องสมุด


      เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีพื้นที่ให้บริการการศึกษาทั้งสิ้น 4 แห่ง ซึ่งได้แก่ วิทยาเขตเวียงบัว วิทยาเขตแม่สา วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก และวิทยาเขตวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ดังนั้นเพื่อไม่ให้สถานที่ เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ ทางสำนักหอสมุดจึงได้จัดให้มีบริการยืม – คืน ระหว่างห้องสมุดวิทยาเขต เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถได้รับบริการทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง

     สำหรับอาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่มีความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในห้องสมุดวิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความต้องการได้ที่ งานบริการยืม – คืน ชั้น 1 หรือทางหมายเลข 053-885902 โดยผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งรายละเอียดดังนี้ คือ

1. ชื่อ นามสกุล
2. สังกัด
3. รายละเอียดของหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ ได้แก่ ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง หมายเลข ISBN
4. Location ของหนังสือที่ต้องการ
5. เบอร์โทรติดต่อกลับ

โดยผู้ใช้จะสามารถมารับหนังสือที่ต้องการได้ประมาณ 3 – 5 วันทำการ