สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

บริการยืม-คืน ระหว่างห้องสมุด


เป็นบริการสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่มีความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในห้องสมุดวิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความต้องการได้ที่ งานบริการยืม – คืน ชั้น 1 หรือทางหมายเลข 053-885902 โดยผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งรายละเอียดดังนี้ คือ

1. ชื่อ นามสกุล
2. สังกัด
3. รายละเอียดของหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ ได้แก่ ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง หมายเลข ISBN
4. Location ของหนังสือที่ต้องการ
5. เบอร์โทรติดต่อกลับ

โดยผู้ใช้จะสามารถมารับหนังสือที่ต้องการได้ประมาณ 3 – 5 วันทำการ