สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

บริการการอ่าน


     เป็นบริการดำเนินการจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ให้มีความพร้อมในการให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถใช้บริการอ่าน ศึกษาค้นคว้าทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกห้องสมุด