สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ


     เป็นบริการที่สำนักหอสมุดให้สิทธิสมาชิกห้องสมุด ทำการ ยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ตามประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งจะระบุสิทธิของสมาชิกแต่ละประเภท ว่าสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศประเภทใด และมีระยะเวลาเท่าใด