สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

ฐานข้อมูลแนะนำ


Thai National Research Repository (TNRR) : คลังข้อมูลงานวิจัยไทย 
คือ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลงานวิจัยจากหน่วยงานทั่วประเทศเพื่อการสืบค้น เผยแพร่สู่สาธารณะ แลกเปลี่ยน ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสามารถวิเคราะห์ในภาพรวมการวิจัยของประเทศ
http://www.tnrr.in.th/2558

The Senate Electronic library : ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา 
ฐานข้อมูลรวบรวมวิชาการความรู้ด้านกฎหมาย และอื่น ๆ ตามบทบาท อำนาจ หน้าที่ ของวุฒิสภา อาทิ พระราชบัญญัติ กระทู้ถาม ญัตติ ข้อมูลการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง และกระบวนการถอดถอน ตัวอย่างรายงานวิจัยและวารสารภายใต้ลิขสิทธิ์ของวุฒิสภา
http://library.senate.go.th