สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

ฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยเข้าร่วม


Thai Digital Collection (TDC) : ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์
เป็นการจัดเก็บ และแสดงเอกสารฉบับเต็ม (Full text) พร้อมภาพ โดยเฉพาะข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ตลอดจนให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง ห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน 167 แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศฉบับเต็มพร้อมภาพที่ต้องการได้ทันที โดยปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บ เอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนทั้งสิ้น 371,785 รายการ
http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php 
http://www.thailis.or.th/tdc/ 
http://dcms.thailis.or.th/tdc/ 
http://tdc.thailis.or.th/tdc/

Union Catalog of Thai Acadamic Libraries (UCTAL) : สหบรรณานุกรมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย
ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย ที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับ เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ/วารสาร การจัดทำรายการสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป การจัดการระเบียนบรรณานุกรม การควบคุมระเบียนรายการหลักฐาน และการใช้รายการร่วมกัน อันจะช่วยรองรับการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำรายการบรรณานุกรม และใช้ประโยชน์ในการยืมระหว่างห้องสมุดของ สถาบันอุดมศึกษาไทย รวมทั้งอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการ ในการค้นหาหนังสือที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด
http://uc.thailis.or.th/main/index.aspx