สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

CMRUlogo

Search CMRU Discovery Service:
Keyword Title Author

สำนักหอสมุดจัดประชุมเรื่องการดำเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 1/2561

สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน CMRU Library fair 2018 วันที่ 3-5 ตุลาคม 2561 ณ ชั้น 1 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่