สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

CMRUlogo

Search CMRU Discovery Service:
Keyword Title Author

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การใช้บริการสำนักหอสมุดและการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ”

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 4/2561

สำนักหอสมุด เข้าร่วมงานกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัยและเผยแพร่องค์ความรู้ในเวทีตลาดนัด KM