สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

CMRUlogo

Search CMRU Discovery Service:
Keyword Title Author

การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังแนวนโยบายและร่วมกำหนดแนวทางในการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น

สำนักหอสมุดให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงานภายในหน่วยงาน

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน CMRU Library fair 2017 วันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ณ ลานกิจกรรมอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่