สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

Opaclogo

CMRUlogo

Search CMRU Discovery Service:
Keyword Title Author

บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(km):ชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคการเป็นพิธีกร “มือใหม่จับไมค์ เริ่มต้นอย่างไรเมื่อรับหน้าที่พิธีกร”

บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 35”

สำนักหอสมุดจัดการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ "EBSCO Discovery Service" (EDS)