สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

CMRUlogo

Search CMRU Discovery Service:
Keyword Title Author

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 3/2561

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศึกษานารีอนุสรณ์ ๓ และโรงเรียนบ้านสุขฤทัย

สำนักหอสมุดและภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมจัดการอบบรมเชิงปฏิบัติการครูบรรณารักษ์ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น