สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

CMRUlogo

Search CMRU Discovery Service:
Keyword Title Author

สำนักหอสมุดดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างอาชีพและการมีงานทำ เรื่อง การทำเบเกอรี

สำนักหอสมุดได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตาม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูบรรณารักษ์ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 5/2561