สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

CMRUlogo

Search CMRU Discovery Service:
Keyword Title Author

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 8/2561

สำนักหอสมุดจัดประชุมเรื่องการดำเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 1/2561

สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี