สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University Library

e Clipping e Book e Magazine e brary e Thesis

Opaclogo

CMRUlogo

Search CMRU Discovery Service:
Keyword Title Author

การฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนา เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2560

โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดำเนินการโดยเครื่องมือวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) ณ โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม

วันที่ 16 มีนาคม 2560 โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดำเนินการโดยเครื่องมือวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) ณ โรงเรียนตชด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3