รหัสจอง ห้อง ชื่อผู้จอง วันที่ เวลา สถานะ
3 ห้องเรียน 26073 ชั้น 7 ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 2 กุมภาพันธ์ 2561 08:00 - 12:00

202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

0-5388-5905

0-5388-5905

สำนักหอสมุด

รับข่าวสารจากเรา
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่